ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №_

ЗМІСТ:

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ 2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 3

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 3

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 4

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 4

6. СТРОК ДОГОВОРУ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 6

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 6

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 7

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 8

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 8

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 8

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 8

ДОДАТОК №1 ПРОГРАМА КУРСУ 10

ДОДАТОК №2 ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 10
м. Київ
«14» серпень 2021 р.

Виконавець: ФОП Бурнишева Галина Олександрівна 12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445 тел.+380672671842 з однієї сторони,

та

Замовник: будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про надання послуг №___ від 14 серпня (надалі іменується «Договір») про наступне:


ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Викладач – працівник Виконавця або залучена ним третя особа, з якою укладений відповідний договір, що здійснює покладені на нього обов'язки щодо викладання окремих елементів Курсу на умовах, визначених Виконавцем, та володіє належною кваліфікацією та навичками, необхідними для виконання своїх обов'язків.

Заявка - заява Замовника, яка заповнюється Замовником на Сайті або за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1svNdioVoTtDR2ON_KPdvzi1NxCVYy_5Y7cuzbXR6m-w/viewform?edit_requested=true та містить інформацію про обрані Замовником Послуги, а саме дату початку Курсу, дату завершення Курсу, розклад занять, Персональні дані Замовника, контактну інформація Замовника.

Курс – процес надання Послуг наперед обумовленій (обмеженій) групі Замовників, що характеризується такими ознаками: програма занять, тривалість, дата та час проведення. Програма та тривалість занять визначаються в Додатку №1 до цього Договору. Дата проведення занять визначається відповідно до розкладу Виконавця, зазначеного на Сайті та Заявці з можливим корегуванням з боку Виконавця. Виконавець веде облік занять, відвіданих Замовником.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, прямо або побічно, на різних інформаційних ресурсах (прізвище, ім'я та по-батькові; паспортні дані; ідентифікаційний номер; адреса електронної пошти; контактний телефон тощо).

Повідомлення – заява, вимога, запит або будь-які інші наміри, що підлягають передачі в письмовій формі.

Послуги – інформаційно-консультаційні послуги за Курсом, що надаються за цим Договором, результатом яких є досягнення Замовником певного рівня вмінь та навичок, володіння інформацією професійної моделі. Повний перелік Послуг вказується у Додатку №1 до цього Договору. Послуги не є здобуттям визнаного державою рівня освіти, а є за своєю суттю розвиваючими заняттями.

Сайт - веб-сайт Виконавця у глобальній інформаційній мережі Інтернет, доступний за посиланням http://newmaturemodels.com/.

Сертифікат - документ, який видається Замовникові за результатами наданих Послуг і підтверджує проходження ним Курсу.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

 2. Договір є договором приєднання з усіма наслідками, визначеними ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

 3. Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої з наступних дій:

- оплата (в т.ч. часткова) Замовником вартості Послуг Виконавця;

- здійснення з боку Замовника будь-якої дії спрямованою на прийняття пропозиції укласти цей Договір, в тому числі заповнення Заявки, або фактичне користування Послугами за цим Договором.

 1. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує факт ознайомлення, згоди та прийняття усіх умов цього Договору в цілому (в повному обсязі без виключень.)

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги у відповідності до Курсу та програми, вказаних у Додатку № 1 до цього Договору, на умовах та в порядку, передбаченому Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно оплатити ці Послуги.

  2. Місце надання Послуг: м. Київ, бульв. Дружби народів, буд. 5. У разі необхідності Місце надання окремих Послуг (занять) може бути змінено Виконавцем, про що останній повідомляє Замовника не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати надання таких Послуг (проведення занять) засобами зв'язку, зазначеними Замовником у Заявці.

 2. ЦІНА ДОГОВОРУ


 1. Загальна ціна Договору складається з вартості Послуг Виконавця та складає 7 900 (сім тисяч дев'ятсот) грн. без ПДВ.

 2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в наступному порядку:

  1. Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення цього Договору Замовник здійснює попередню оплату в розмірі 50% вартості Послуг, визначеної в п. 2.1. цього Договору.

  2. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати початку Курсу Замовник здійснює оплату в розмірі 50% вартості Послуг, визначеної в п. 2.1. цього Договору.

 3. Сторони домовились, що попередня оплата, зазначена в п. 2.2.1 цього Договору є завдатком в розумінні ч. 1 ст. 571 Цивільного кодексу України та, у разі порушення Замовником своїх зобов'язань за цим Договором, Замовнику не повертається.

 4. Оплата послуг здійснюється Замовником, у національній валюті України, у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

 5. Датою оплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

 6. Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: П.І.Б та дату початку Курсу. Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт здійснення оплати та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання Послуг за цим Договором.

 7. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі, якщо протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення Курсу Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень. Після закінчення вказаного строку претензії Замовника, в тому числі щодо обсягу, якості та вартості Послуг не приймаються.

 1. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Замовник, що бажає отримати Послуги, повинен заповнити Заявку. Дата початку та завершення надання Послуг, а також розклад занять зазначені у відповідній Заявці. Розклад занять може коригуватися Виконавцем, про що останній повідомляє Замовника засобами зв'язку, вказаними у Заявці.

  2. Послуги за цим Договором надаються Викладачами шляхом безпосереднього проведення занять у відповідності до програми Курсу, наведеної в Додатку №1 до цього Договору, згідно з встановленим Виконавцем розкладом.

  3. Замовник зобов'язаний відвідувати заняття за Місцем надання Послуг, згідно розкладу встановленого Виконавцем та зазначеного у Заявці.

  4. Після проходження Замовником Курсу, Виконавець протягом 3 (трьох) календарних днів видає Замовнику Сертифікат.

  5. Замовник має право відмовитись від Послуг передбачених цим Договором, до початку їх надання, при цьому Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку занять за Курсом, зазначеної у відповідній Заявці.

  6. У разі пропуску Замовником занять із будь-яких причин, сплачені кошти не повертаються. У випадку пропуску Замовником занять з поважних причин, що мають бути підтверджені документально, Замовник має право пройти Курс в інші строки, узгоджені із Виконавцем. Перенесення надання Послуг здійснюється виключно, за умови наявності вільних місць на наступні Курси Виконавця.

  7. У будь-який момент Виконавець може відмовити Замовнику в надані Послуг, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Викладачеві належно виконувати свої обов'язки, а іншим замовникам (споживачам) — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються.

 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Права та обов'язки Виконавця:

   1. При неможливості формування групи до дати початку Курсу, повернення внесених Замовником коштів здійснюється за погодженням Сторін. При цьому група вважається сформованою при наборі в неї 5 (п'яти) і більше осіб.

   2. Виконавець зобов'язаний надавати Послуги для Замовника в групі до 8 (восьми) осіб.

   3. Виконавець зобов'язаний своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених програмою Курсу, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.

   4. Виконавець зобов'язаний надавати Замовнику Послуги, згідно з умовами цього Договору, та видати Замовнику Сертифікат про проходження Курсу за умови належного виконання Замовником зобов'язань за цим Договором.

   5. Виконавець має право не допускати Замовника до занять в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

   6. Виконавець має право отримувати оплату за надані Послуги, згідно з умовами цього Договору.

  2. Права та обов'язки Замовника:

   1. Замовник має право отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

   2. Замовник зобов'язаний сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки та своєчасно здійснювати оплату Послуг відповідно до умов цього Договору.

   3. Замовник зобов'язаний передати Виконавцю заповнену Заявку з достовірними даними про Замовника.

   4. Замовник зобов'язаний ознайомитися та виконувати правила внутрішнього розпорядку Виконавця, правила пожежної безпеки та правила техніки безпеки.

   5. Замовник зобов'язаний відвідувати кожне заняття, виконувати завдання з підготовки до занять, що надаються Викладачами.

   6. Замовник зобов'язаний вчасно з'являтися в Місці надання Послуг; у разі відсутності Замовника на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов даного Договору, Замовник позбавляється права пред'являти будь-які претензії до Виконавця.

   7. Замовник зобов'язаний завчасно повідомляти про свою відсутність на заняттях (не менше ніж за три години до заняття). Плата за пропущені Замовником заняття, не повертається та не підлягає перерахунку.

   8. Замовник зобов'язаний виконувати законні вимоги Виконавця, не приходити на заняття в стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, проявляти повагу до оточуючих.

   9. Замовник зобов'язаний дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця, відшкодовувати будь-які збитки завдані Виконавцю діями Замовника.

   10. Замовник зобов'язаний не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні/навчальні матеріали, що надаються Виконавцем в процесі надання Замовнику Послуг.

   11. Замовник зобов'язаний негайно повідомляти Виконавця про зміну контактних даних (номеру телефону, електронної адреси, поштової адреси).

 3. СТРОК ДОГОВОРУ, ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

  2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою обох Сторін, про що Сторони повинні скласти письмову додаткову угоду.

  3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг у випадку:

- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;

- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Виконавця, правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

- неявки Замовником для отримання Послуг, передбачених цим Договором; у разі порушення Замовником графіку відвідування занять;

- порушення Замовником морально-етичних норм під час надання Послуг Виконавцем; у разі зневажливого ставлення до Викладачів або обслуговуючого персоналу Виконавця;

- відмови Замовника отримувати Послуги.

 1. У випадку припинення дії Договору за обставинами, наведеними у п. 6.2. цього Договору, сплачені Замовником кошти за цим Договором не повертаються. Розірвання Договору з боку Виконавця здійснюється шляхом направлення Повідомлення Замовнику будь-якими доступними засобами зв'язку, в тому числі на електронну пошту або номер телефону, вказаними Замовником у Заявці.

 2. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору та його Додатків в будь-який момент. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни у Місці надання Послуг, визначеному в п.п. 2.2. цього Договору, а також на своєму Сайті не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є результат невиконання або неналежного виконання положень цього Договору.

  2. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність Курсу та/або Послуг цілям, завданням, уявленням та/або очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою.

  3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись Послугами з причин, що не залежать від Виконавця. В такому разі сплачена вартість Послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсацій.

  4. У разі пропуску занять Замовником, Виконавець не несе відповідальності за результат надання Послуг та має право відмовити Замовнику у видачі Сертифікату.

  5. У разі якщо Замовнику не були надані Послуги за цим Договором, з вини Виконавця, сплачена вартість Послуг повертається Виконавцем протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника (за умови доведення прямої вини Виконавця).

  6. За порушення строків оплати Послуг, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

  7. Усі штрафні санкції оплачуються на підставі претензії, надісланої у строки та в порядку, передбаченому для такої претензії. Претензія надсилається поштою або кур'єрською службою доставки з описом вкладення і повідомленням про вручення на адресу, зазначену у Заявці (для Замовника) або реквізитах цього Договору (для Виконавця).

 2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


8.1. З урахуванням положень цього Договору, Сторони домовилися, що:

- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом згідно положень Закону України «Про авторське право та суміжні права» та Цивільного кодексу України.

- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі Виконавцеві.

8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.3. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Замовник може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Замовника, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях в соціальних мережах, на Сайті та в офісі Виконавця. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання його зображень на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це Виконавця, заповнивши відповідну заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін.

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Акцептуючи цей Договір Замовник надає Виконавцеві свою добровільну, інформовану та однозначну згоду на обробку Персональних даних, наведену в Додатку №2 до цього Договору.

  2. Замовник зобов'язується в разі зміни своїх Персональних даних подати Виконавцеві у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення Персональних даних.

 2. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання чи Неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором за обставин, що настали незалежно від волі Сторін. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, спричинені подіями, яких Сторона, для якої настали ці події, не могла уникнути, якщо ці обставини виникли після укладання цього Договору та заважають його повному або частковому виконанню.

  2. Про настання форс-мажорних обставин, приблизний строк їх дії та час припинення Сторона, для якої вони настали, письмово протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин повідомляє іншу Сторону в будь-який спосіб з обов'язковим письмовим підтвердженням. Таке письмове підтвердження про настання форс-мажорних обставин у зазначений строк, позбавляє Сторону, для якої настали ці обставини, права посилатися на них, як на підставу звільнення її від відповідальності за цим Договором.

  3. Настання Обставин непереборної сили і тривалість їхньої дії підтверджуються довідками та документами компетентних державних органів.

  4. Сторони домовились, що під Обставинами непереборної сили вони розуміють надзвичайні та невідворотні за цих умов обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. До обставин непереборної сили можуть бути віднесені: стихійні лиха, страйки, перебої і аварії в енерго-, тепло-, водопостачанні, зміни в законодавстві України, дії виконавчих органів влади, які роблять неможливим виконання своїх обов'язків Сторонами.

 3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори чи розбіжності, що виникають між Сторонами щодо цього Договору чи у зв'язку з ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.

  2. При неможливості залагодження розбіжностей шляхом переговорів спір підлягає судовому розгляду в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором без погодження таких дій Виконавця із Замовником.

  3. Сторони гарантують, що вони мають необхідний обсяг цивільно-правової дієздатності, необхідної для укладення Договору; що вся інформація, повідомлена Сторонами, є правдивою; що Сторонам не відомо про жодні обставини, які б могли перешкодити укладенню Договору або схилити іншу Сторону до неукладення Договору.

  4. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладення Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов'язків за Договору. Сторони заявлять про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь-яку зі Сторін укласти договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв'язку з цим не вважають умови Договору невигідними для себе.

 5. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ДОДАТОК №1 ПРОГРАМА КУРСУ


м. Київ «14» серпень 2021 р.
Виконавець: ФОП Бурнишева Галина Олександрівна 12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445 тел.+380672671842 з однієї сторони, та

Замовник: будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію укласти договір (оферту) та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується – «Замовник»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цей Додаток №1 до Договору (оферти) про надання послуг № ____ від 14 серпня 2021р. про наступне.


Курс включає наступні теми та тривалість занять:


№ з/п Найменування Кількість 1. Акторська майстерність 6 годин 2. Хореографія та пластика 6 годин 3. Дефіле 7-9 годин 4. Фотопозування 6 годин 5. Стиль 3 години 6. Візаж/макіяж 3 години

ДОДАТОК №2 ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я як суб'єкт персональних даних даю ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842 як володільцю персональних даних свою добровільну, інформовану та однозначну згоду на:

1.1. обробку моїх персональних даних (стаття 2 Закону України «Про Захист персональних даних») з первинних джерел та за допомогою Сайту відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних;

1.2. використання моїх персональних даних у визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку обсязі, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

1.3. поширення моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

1.4. доступ третіх осіб до моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»).

2. Цим я підтверджую, що належним чином повідомлений(-а) про мету обробки моїх персональних даних відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних.

3. Згідно з цією Згодою персональні дані можуть передаватися третім особам виключно з метою їх обробки (збору), визначеною в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних про таке передання. Персональні дані можуть передаватися третім особам, визначеним в пункті 6 Повідомлення про обробку персональних даних.

4. Ця Згода не поширюється на дії з обробки персональних даних, що здійснюються іншими володільцями та розпорядниками персональних даних, яким ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842 передає персональні дані для досягнення мети їх обробки (збору), визначеної в Повідомленні про обробку персональних даних.

5. Цим я підтверджую, що ознайомлений(-а) зі змістом Повідомлення про обробку персональних даних.

6. Мета та умови обробки моїх персональних даних мені зрозумілі та я погоджуюся з ними.

7. Ця Згода надається мною на строк, необхідний для досягнення мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних.

8. Ця Згода є чинною з моменту її надання.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних»

ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842 повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб'єкта персональних даних.


1. Володільцем персональних даних, що обробляються, є держатель

ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842


2. Розпорядником персональних даних, є

ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842


3. До складу персональних даних включаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові особи;

 • серія та номер паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи;

 • дата народження (вік);

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

 • зареєстроване або фактичне місце проживання;

 • адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;

Зазначені вище відомості повідомляються суб'єктом персональних даних відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних шляхом безпосереднього надання суб'єктом персональних даних своїх персональних даних при заповненні Заявки.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

4. Метою обробки (збору) персональних даних є

надання інформаційно-консультаційних послуг, за отриманням яких звертається суб'єкт персональних даних;

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

5. З метою досягнення мети обробки персональних даних, вони можуть бути передані третім особам виключно у деперсоналізованому вигляді та зі збереженням конфіденційності.

Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам за згодою суб'єкта персональних даних.

Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Передача персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється.

6. Персональні дані зберігаються

ФОП Бурнишева Галина Олександрівна

12262, Житомирська обл., Радомишльський район, с Забілоччя, вул. Лужок, буд. 79

ІПН 1843524445

п/р 26009052676884 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 320649

ЕДРПОУ 1843524445

тел. +380672671842 до закінчення строків їх зберігання, визначених законодавством України або до відкликання суб'єктом персональних даних своєї згоди на обробку персональних даних.

7. Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Made on
Tilda